LAT Sp. z o.o.
Aparatura Kontrolno-Pomiarowa
Projektowanie i produkcja
 
 
 ANALIZATORY OGÓLNEGO WĘGLA ORGANICZNEGO  -   AWE
 
Analizatory serii AWE przeznaczone są do pomiaru zawartości ogólnego węgla organicznego [OWO] w gazach. Mogą dokonywać analizy przy wysokiej zawartości pary wodnej. Ich główne przeznaczenie to oznaczanie zawartości substancji organicznych wyrażonych jako całkowity węgiel organiczny w gazach wylotowych spalarni odpadów ( wykonanie wg. PN-EN 12619 ) oraz oznaczanie LZO w przypadku stosowania rozpuszczalników w ciągach technologicznych ( wykonanie wg. PN-EN 14526 )  
  Obecność w badanym gazie zanieczyszczeń nieorganicznych np. tlenku i dwutlenku węgla, pary wodnej, tlenków azotu czy dwutlenku siarki nie wpływa na dokładność oznaczeń
 
ZASADA DZIAŁANIA ANALIZATORA
 

Analizator działa w oparciu o detektor płomieniowo-­jonizacyjny (FID).
Zasada działania analizatora AWE w uproszczeniu jest przedstawiona na schemacie blokowym.
 

 Badany gaz zasysany jest poprzez filtr wejściowy. Część gazu poprzez kapilarę K kierowana jest do detektora FID a pozostała ilość gazu omija cały układ pomiarowy i poprzez pompę wyprowadzana jest na zewnątrz. Ilość gazu kierowana do detektora określana jest wielkością przepływu przez kapilarę dozującą. Aby przepływ ten był stały utrzymywana jest stała różnica ciśnień gazu na obu końcach kapilary. Gaz opuszczający kapilarę wprowadzany jest do strugi wodoru. Ilość wprowadzanego wodoru - w przypadku omawianego analizatora - jest wielkością stałą i wynosi 35 cm3/min. Zastosowanie takiego obiegu gazu, poprzez zasysanie do analizatora stosunkowo dużych ilości badanego gazu, pozwala szybko przepłukiwać tor pomiarowy i uzyskiwać niskie współczynniki czasów odpowiedzi.
Dla poprawnej pracy analizatora wymagana jest okresowa kontrola jego linii zerowej. Za jej wykonanie odpowiedzialna jest pompa kompensacji PK, która wtłacza wolne od cząstek węgla organicznego powietrze do obszaru analizatora, skąd pobierany jest gaz do analizy. Ponieważ wydajność pompy kompensacji PK jest większa niż ilość gazu potrzebna do wprowadzenia do detektora, jego nadmiar jest wyprowadzany wraz z nadmiarem gazu pobieranego do analizy. Tak uzyskany sygnał jest aktualną wartością linii zerowej analizatora.
Po zmierzeniu aktualnej linii zerowej, pompa kompensacji PK jest wyłączana a analizator wraca do trybu pomiarowego.
Sygnał uzyskany z detektora pomniejszony o linię zerową jest proporcjonalny do zawartości węgla organicznego w powietrzu.
Obróbka sygnału pomiarowego dokonywana jest w części cyfrowej analizatora. Zmierzona i zapamiętana w czasie kompensacji wartość linii zerowej jest automatycznie odejmowana od sygnału pomiarowego. Tak uzyskana wartość jest podstawą do obliczenia aktualnej zawartości ogólnego węgla organicznego [OWO] w analizowanym gazie.   
 
Analizatory AWE produkowane są przez nas w dwóch podstawowych wersjach - przenośnej  AWE-PW oraz stacjonarnej AWE-3 .
 


LAT Sp. z o.o,  40-101 Katowice
ul. Chorzowska 73a, tel. fax. 32 2599-443
www.lat.com.pl, e-mail: lat@lat.com.pl